< Atgal
Energetikos planavimas

Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių bei šilumos paskirstymo metodų analizė ir tobulinimas

Užsakovas: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Metai: 2013

 

Paslaugų aprašymas: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254) 12 straipsnio 2 dalimi, tvirtina šilumos paskirstymo metodus. UAB „Ekotermija“ parengė ataskaitą, kurioje atliko esamų paskirstymo metodų ir jų taikymą reglamentuojančių taisyklių analizę ir siūlymus jiems tobulinti.
Ataskaitoje atlikta centralizuotai tiekiamos šilumos paskirstymo vartotojams užsienio valstybėse apžvalga, nustatyti šilumos kiekio šildymui (bendrosioms reikmėms, naudingajam plotui šildyti, kai įrengti šilumos skaitikliai ar dalikliai), karštam vandeniui paruošti bei karšto vandens temperatūrai palaikyti paskirstymo principai. Peržiūrėti esami šilumos paskirstymo metodai bei Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklės, pateikti pasiūlymai jiems patobulinti, parengti teisės aktų pakeitimo projektai. Šilumos vartotojams parengta išsami vaizdinė ir aiškinamoji medžiaga apie šilumos išdalinimo daugiabučiame name principus.