< Atgal
Energetikos planavimas

Lietuvos nuotekų valymo įrenginių nuotekose susidarančio metano kiekio tyrimai ir įvertinimas

Užsakovas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Metai: 2013

 

Paslaugų aprašymas: Darbe buvo apibrėžti nuotekų valymo dumblo apdorojimo, laikymo, naudojimo ir šalinimo būdai atsižvelgiant į metano susidarymo galimybes, įvertintos šių būdų taikymo sąlygos (aerobines-anaerobines) ir kiekvienam būdui potencialiai galimi (pagal ekspertų vertinimą ir atliekant tyrimus) metano konversijos faktoriai (MCF). Darbas buvo iniciuotas, kadangi Vykdant Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos (toliau – JTBKKK), Kioto protokolo bei ES sprendimų 280/2004/EB ir 2005/166/EB reikalavimus būtina Konvencijos sekretoriatui ir Europos Komisijai kasmet pateikti nacionalinę išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitą, kurios atliekų dalyje pagal Tarpvyriausybinio klimato kaitos komiteto parengtas geros praktikos gaires (2000 m.) turi būti atlikti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančiųjų dujų kiekio (metano) paskaičiavimai nuotekose ir dumble. JTBKKK sekretoriato ekspertai ataskaitoje dėl 2011 m. pateiktos nacionalinės išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos pateikė pastabą, kad metano paskaičiavimai iš dumblo saugojimo neatlikti.