< Atgal
Energetikos planavimas

Lietuvos elektros energetikos sistemos patikimumo įvertinimo studijos parengimo paslaugos

Užsakovas: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Partneriai: Ea Energianalyse a/s http://www.ea-energianalyse.dk/
Metai: 2013 – 2014

 

Paslaugų aprašymas: Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (Žin., 2012, Nr. 17-752) 19 straipsnis nustato, kad: „19 straipsnis. Patikimumo stebėsena. 1. Komisija stebi ir vertina perdavimo ir skirstomųjų tinklų patikimumą. Patikimumo stebėsenos rezultatai apibendrinami Komisijos interneto svetainėje skelbiamose metinėse ataskaitose. Šiose ataskaitose pateikiami šie duomenys:

1) elektros energijos poreikio ir tiekimo (faktinio suvartojimo) balansas valstybės elektros energetikos sistemos mastu;
2) numatomo elektros energijos poreikio lygis ateityje ir tiekimo galimybės;
3) elektros energijos gamybos pajėgumų plėtra;
4) priemonės elektros energijos poreikiui piko metu tenkinti ir sistemos balansavimo ir reguliavimo priemonės;
5) elektros energetikos sistemos priežiūros lygis ir kokybė.

UAB „Ekotermija“ parengė ataskaitą Užsakovui vadovaujantis Įstatymo 19 straipsnio 1 dalies nuostatomis.
Ataskaitoje analizuojamos, fiksuojamos ir pateikiamos rekomendacijos dėl Lietuvos Respublikos elektros perdavimo sistemos adekvatumas, analizuojai ir vertinami patikimumo rodikliai NE (nepatiekta energija), ANT (apkrovos netekimo tikimybė), AIT (angl. Average interruption time), SAIDI (angl. System average interruption duration index), SAIFI (angl. System average interruption frequency index), MAIFI (angl. Momentary average interruption frequency index). Vertinami elektros gamybos, perdavimo ir skirtymo tinklų elementų (linijų, transformatorinių pastočių ir kt.) būklė.