< Atgal
Energetikos planavimas

Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio naudojimo Lietuvoje 1990-2011 m. analizė

Užsakovas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Metai: 2012

 

Paslaugų aprašymas: Darbo tikslas – fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų pramoninių procesų sektoriuje įvertinimas pagal Tarpvyriausybinio klimato kaitos komiteto (TKKK) rekomenduotas šaltinių kategorijas. Siekiant užtikrinti tikslią ir išsamią šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitą darbo metu buvo atlikta detali fluorintų dujų naudojimo Lietuvoje analizė, o pagal jos rezultatus pateikti metodiniai nurodymai fluorintų dujų išmetamiems kiekiams apskaityti (pasiūlyti nuotėkio iš įrangos rodikliai, emisijos faktoriai ir kt.), vadovaujantis TKKK nurodyta metodika pagal rekomenduotas šaltinių kategorijas, o taip pat pateikti pasiūlymai dėl duomenų apie fluorintas dujų teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų apskaitos tvarkos tobulinimo. Atliekama analizė turi apimti 1990-2011 m. periodą.