< Atgal
Energetikos planavimas

Dujų infrastruktūros energijos vartojimo efektyvumo potencialo įvertinimas. Darbas atliekamas siekiant įgyvendinti Direktyvos 2012/27/ES "Dėl energijos vartojimo efektyvumo" reikalavimus

Užsakovas: Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

Naudos gavėjas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

Metai: 2015

Paslaugų aprašymasVadovaujantis Europos parlamento ir tarybos 2012 m. spalio 25 d. direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (2012/27/ES direktyva) [8] 15 str. 2 dalimi, valstybė narė įpareigojama ne vėliau kaip iki 2015 m. birželio 30 d. užtikrinti, kad būtų atliktas dujų  infrastruktūros EVE potencialo, ypač susijusio su perdavimu, skirstymu, apkrovos valdymu ir tarpusavio sąveika, taip pat prijungimu prie energijos gamybos įrenginių, be kita ko, prieigos galimybėmis labai mažos galios energijos generatorių atveju, įvertinimas. Parengus įvertinimą Lietuva užtikrins tinkamą 2012/27/ES direktyvos nuostatų įgyvendinimą.

Įvertinus pagrindinius energijos vartojimo srautus dujų tiekimo ir perdavimo infrastruktūrų segmentuose,  identifikuotos galimos priemonės energijos vartojimo efektyvumui didinti. Atsižvelgiant į Vertinimo rezultatus būs nustatomos konkrečios priemonės ir investicijos skirtos dujų infrastruktūros energijos vartojimo ekonominio efektyvumo didinimui.