Apie mus

< Atgal

Pavadinimas „Ekotermija“– tai junginys sudarytas iš žodžių „ekonomiška (ekologiška), terminė (šiluminė) energija“. Taip oficialiai vadinosi 1996 metų rugpjūčio 19 dieną įregistruota V.Lukoševičiaus firma „Ekotermija“. Šios individualios įmonės pirminė veikla buvo įvairių konsultacinių paslaugų, susijusių su ekonomišku energijos vartojimu, teikimas Lietuvos įmonėms ir gyventojams. Dr. Valdas Lukoševičius tuo metu dirbo docentu Kauno technologijos universiteto Šiluminės energetikos katedroje ir aktyviai vykdė įvairius taikomuosius tyrimo darbus energetikos ir pramonės įmonėse. Lyginant vakarų šalių energetikos technologinį lygį su Lietuvos „posovietine“ technika buvo akivaizdu, kad reikia skubiai diegti modernias energetikos technologijas, norint reikšmingai pagerinti mūsų šalies pramonės ir energetikos įmonių energetinio efektyvumo rodiklius, mažinti kuro ir energijos sąnaudas, gerinti produkcijos kokybę. Daug tokių darbų buvo gana unikalūs, nes reikėjo racionaliai ir kūrybingai naująsias iš vakarų ateinančias naujoves įkomponuoti į „sovietinių“ laikų energetines sistemas. Tam reikėjo ne tik suprasti esamą energetinį ūkį, bet ir greitai įsisavinti moderniųjų technologijų veikimo ir taikymo įvairius niuansus. Tam reikėjo derinti senųjų specialistų žinias su jaunų inžinierių imlumu naujovėms. Tuo metu buvo labai madinga komercinė „Gariūnų“ tipo veikla ir daug jaunų žmonių dar nebaigusių universiteto jau imdavosi įvairių prekybos formų. „Ekotermija“ stengėsi gabiausius KTU studentus dar universiteto suole įtraukti į profesionalią energetikos konsultantų veiklą ir nukreipti jų profesinius gebėjimus Lietuvos energetinio ūkio pertvarkymui. Taip į šią veiklą įsijungė Dariu Čičinskas (dabar Suomijos konsultacinės bendrovės AF Consult Lietuvos padalinio generalinis direktorius), Saulius Mikaliūnas, Saulius Akelaitis ir kiti talentingi inžinieriai, kurie ir dabar dirba įvairiose Lietuvos bendrovėse. „Ekotermija“ inžinieriai atliko eilę energijos efektyvumą didinančių projektų Lietuvos maisto pramonės, tekstilės, cukraus gamybos ir kituose objektuose. Aktyviai bendradarbiauta su įvairiomis tarptautinėmis organizacijomis, padėta įgyvendinti užsienio šalių pagalbos projektus Lietuvos įmonėse ir panašiai.


Dirbant pramonės ir energetikos įmonėse aiškėjo tendencija, kad dažnai šalia popierinių rekomendacijų reikia parinkti ir tinkamą įrangą, organizuoti jos sumontavimą esamose energetinėse sistemose, atlikti kartais gana sudėtingus paleidimo derinimus darbus, o vėliau užtikrinti šios įrangos priežiūrą, aptarnavimą, tiekti atsargines dalis ir t.t. Siekiant išplėsti šią veiklą ir teikti Lietuvos įmonėms ne tik rekomendacijas, bet ir „iki rakto“ atliktus projektus didžioji dalis „Ekotermija“ darbuotojų perėjo į 1998 metais įsteigtą bendrovę UAB „Ekotermijos servisas“ (dabar – UAB AXIS technologies“), kuriai nuo įsteigimo iki jos įsiliejimo 2007 metais į kitas bendroves vadovavo gabus verslo organizatorius Visvaldas Šavelskis. Ši bendrovė įgyvendino eilę šildymo ir garo katilinių statybos bei renovacijos projektų Lietuvos pramonės ir energetikos įmonėse, teikė jų priežiūros ir aptarnavimo paslaugas. UAB „Ekotermijos servisas“ įdiegė pirmuosius Lietuvoje kondensacinius ekonomaizerius biokuro katilinėse, pirmieji pritaikė ESCO modelį Lietuvos energetikos įmonėse (įrenginių statyba finansuojama sutaupytomis lėšomis) ir įdiegė eilę kitų technologinių bei verslo naujovių Lietuvos energetikoje. Šioje bendrovėje savo inžinerinę karjerą pradėjo dabar žinomi energetikos specialistai ir verslininkai: Virginijus Ramanauskas (dabartinis UAB „Enerstena“ generalinis direktorius, biokuro tiekėjų asociacijos LITBIOMA prezidentas), Vaidas Šleivys (AB „Kauno energija“ gamybos direktorius,) dr. Valdas Garmus (UAB „Termolink“ direktorius) ir kiti. UAB „Ekotermijos servisas“ subūrė ir išaugino būrį katilų priežiūros ir derintojų specialistų, kurie ir dabar atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant patikimą ir efektyvų Lietuvos katilinių ir elektrinių darbą. Tarp tokių inžinierių paminėtini Audrius Ražanauskas, Linas Makauskas ir eilė kitų specialistų dabar dirbančių įvairiose bendrovėse.


Plečiantis „Ekotermijos“ veiklai ir išaugant jau savarankiškai gebantiems dirbti specialistams buvo kuriamos naujos specializuotos bendrovės, kurių vadovais ir akcininkais tapdavo vakarykščiai KTU ir VGTU absolventai. Energetikos konsultacinės paslaugos 2002 metais buvo sutelktos bendrovėje UAB „Termosistemų projektai“. Į šios šmonės kolektyvą (2006 metais) įsijungė ir Vilniaus filialui pradėjo vadovauti Šarūnas Prieskienis. Bendrovėje kurį laiką dirbo Viktorija Sankauskaitė dabartinė Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos narė. Vėliau ši bendrovė tapo Suomijos kapitalo įmonės AF Consult Lietuvos padaliniu.
Energetikos ir inžinerinių sistemų projektavimas buvo sukoncentruotas UAB „Energetikos linijos“. Ši bendrovė tapo viena iš stipriausių Lietuvos įmonių projektuojančių energetikos objektus. Jos suprojektuotų objektų sąraše galima rasti eilę didžiausių Lietuvos biokuro katilinių, įvairios galios dujų - mazuto katilinių ir elektrinių bei kitus aukštos kompetencijos reikalaujančius objektus. Bendrovėje kaip specialistai užaugo ir iki šiol produktyviai dirba Linas Baliuckas, Arūnas Kvedaras, Gintautas Naudžiūnas ir kiti specialistai. 2011 metais ši bendrovė tapo tarptautinės kompanijos SWECO dalimi.

Montavimo darbams vykdyti 2002 metais buvo įsteigta bendrovė „Enerstena“, kuri išaugo į stambią biokuro katilų ir įrangos gamintoją – vieną iš šios pramonės Lietuvoje lyderių. Bendrovėje ir dabar dirba daug inžinierių savo karjerą pradėjusių „Ekotermijoje“.


Valdas Lukoševičius bendrovei vadovavo iki 2012 metų vasario mėn., o įmonės vadovavimą perėmė Šarūnas Prieskienis.

Ekotermija“ specializuojasi energetikos konsultacinių paslaugų teikime Lietuvos ir užsienio viešojo ir privataus sektorių bendrovėms ir asociacijoms. Pagrindiniai viešojo sektoriaus užsakovai – LR energetikos ministerija, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Europos Rekonstrukcijos ir plėtros bankas, LR aplinkos ministerija, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija ir kitos organizacijos. Privataus sektoriaus pagrindiniai užsakovai – AB „Lietuvos dujos“, UAB KPMG Baltics, AB „Žemaitijos pienas“, AB „Kauno energija“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, AB „LITGRID“ ir kitos.